ห้องเรียนนักลงทุน

investor_classroom2023_hero
investor_classroom2023_hero_xs
investor_classroom2023_thumbnail01
investor_classroom2023_icon1 อา. 26 ก.พ. 2566
DRx ลงทุนไซซ์เล็ก
เพื่อโอกาสใหญ่ในตลาดโลก
เจตอาทร สองเมือง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ – ตราสารทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media3Clip
investor_classroom2023_thumbnail02
investor_classroom2023_icon1 อา. 26 มี.ค. 2566
เทรนด์ Net Zero 
โอกาสลงทุน ESG อย่างยั่งยืน
ดร.กวินทร์ ภู่พกสกุล 
ผู้อำนวยการ สำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media2e-Learning
investor_classroom2023_icon_media3Clip
investor_classroom2023_thumbnail03
investor_classroom2023_icon1 อา. 23 เม.ย. 2566
จิตวิทยาการลงทุน  
รับมือเศรษฐกิจผันผวน
ศรุติ โชติเสรีวิทย์
เจ้าของเพจ Stock Vitamins

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media2e-Learning
investor_classroom2023_thumbnail04
investor_classroom2023_icon1 อา. 28 พ.ค. 2566
Thematic Investment 
จับทิศลงทุนหุ้น Sector เด่น
กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media2e-Learning
investor_classroom2023_thumbnail05
investor_classroom2023_icon1 อา. 25 มิ.ย. 2566
สแกนหุ้นผ่านงบการเงิน สไตล์กูรู

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media2e-Learning

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร หรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม


รายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม

investor_classroom2023_icon_step1
1ลงทะเบียนล่วงหน้า
investor_classroom2023_icon_step2
2รับชม Live! สด
investor_classroom2023_icon_step3
3Check in เข้าร่วมสัมมนา
100 คนแรก ที่ทำครบเงื่อนไข รับฟรี ชุดสื่อความรู้ออนไลน์

กติกาและเงื่อนไข
1. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้า พร้อมชมสดและ Check in เข้าร่วมสัมมนาในวันงาน 100 คนแรก รับฟรี ชุดสื่อความรู้ออนไลน์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 100 คน จะพิจารณาจากลำดับเวลาก่อน-หลังในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
2. ชุดสื่อความรู้ออนไลน์ จะถูกจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง e-Mail ที่ได้แจ้งทีมงานไว้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. รายละเอียดและเงื่อนไขการพิจารณาตัดสินการได้รับรางวัลเป็นไปตามที่ตลท. กำหนดเป็นการภายใน และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม อีกทั้งของรางวัลได้ตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินการให้รางวัลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สุด

investor_classroom2022_banner1
investor_classroom2022_banner2