โครงการที่ชวนนิสิต นักศึกษา มาเริ่มต้นสร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนสม่ำเสมอ (dollar-cost averaging) ผ่านกองทุนรวม เพื่อเป็นการสะสมเงินออมสำหรับเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต