9 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย DRx

ก่อนจะเริ่มลงทุนใน DRx เราควรทำความเข้าใจรายละเอียดวิธีการซื้อขาย เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ลงทุนประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจลงทุนให้ดียิ่งขึ้น
1
การซื้อขาย DRx

ในการซื้อขาย DRx เราจะต้องมีบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย DRx ก่อน แล้วจึงจะสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอซื้อขาย DRx เพิ่มเติมได้ โดยวงเงินจะแยกจากบัญชีหุ้นหลัก

2
สินทรัพย์อ้างอิง DRx

มีสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลายตั้งแต่ หุ้นสามัญ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด)

3
การลงทุนขั้นต่ำ

ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุน และผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อเป็น “จำนวนเงินบาท” หรือ “จำนวนหน่วยของ DRx” ก็ได้

DRxP3_1
DRxP3_2
4
การจับคู่คำสั่งซื้อขาย
เป็นแบบ Automatic Order Matching (AOM) โดยไม่มีการซื้อขายแบบ Call Market ในช่วงก่อนเปิดและปิดตลาด (ไม่มี ATO & ATC)
5
ประเภทคำสั่งซื้อขาย
  • Market Order: ผู้ลงทุนจะได้ DRx ทันทีในราคาตลาด ณ ขณะที่คำสั่งซื้อขายจับคู่สำเร็จ
  • Limit Order: คำสั่งซื้อขายจะอยู่ในระบบจนกว่าจะถูกยกเลิก (Good-Till-Cancelled)
6
ช่วงห่างของราคา (Tick Size)

ตามหลักเกณฑ์จะไม่มีการกำหนดช่วงห่างของราคา (Tick Size) เหมือนกับการซื้อขายหุ้น แต่ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายน้อยที่สุดตามที่ระบบซื้อขาย DRx (แอป Streaming) กำหนดไว้ คือ จำนวนทศนิยมของหน่วยสูงสุด 4 ตำแหน่ง (0.0001 หน่วย) และจำนวนทศนิยมของราคาสูงสุด 2 ตำแหน่ง (0.01 บาท)

7
การควบคุมการเคลื่อนไหวราคา
ไม่ได้ใช้การกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาแบบราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) เหมือนหุ้น แต่จะใช้การควบคุมราคาผ่าน Dynamic Price Band ซึ่งก็คือ การกำหนดกรอบราคาด้วย ±10% ของราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่งพูดง่ายๆ ว่ากรอบราคาของ DRx จะเคลื่อนไหวตาม Dynamic Price Band ดังกล่าว ไม่ได้กำหนดเป็นค่าตายตัวตลอดทั้งวันเหมือนหุ้นในปัจจุบัน

ตัวอย่าง

DRx - Price Band
  • ค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา คือ 100 บาท
  • กรอบการขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ คือ ±10%
  • ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 110 บาท
  • ราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 90 บาท
8
ช่วงเวลาการซื้อขาย

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่ ซึ่งแบ่งตาม Time Zone ดังนี้

  • Asia Time Zones | 07:00 – 17:00 น.
  • US Time Zones | 20:00 – 04:00 น. (T+1)

โดยทั้งสองช่วงเวลาจะมี Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิดซื้อขาย (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ก่อนตลาดเปิดซื้อขายได้)

9
วันหยุดทำการซื้อขาย

ปิดให้บริการซื้อขายตามปฏิทินของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
* กรณี SET เปิดทำการแต่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ ผู้ลงทุนยังคงส่งคำสั่งซื้อขายได้ แต่ราคาจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ณ ช่วงขณะนั้น

DRxP3_3