การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

รายละเอียดเอกสาร

ดาวน์โหลด

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการลบข้อมูล
  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
240_F_136986880_K3JGfvFOVY4ZhlZpnW65xaZhHz6VetNp

รายละเอียดเอกสาร

ดาวน์โหลด

แบบคำขอถอนความยินยอม

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

240_F_136986880_K3JGfvFOVY4ZhlZpnW65xaZhHz6VetNp

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบคำขอ โปรดติดต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอีเมล DPO-SETGroup@set.or.th