อ่าน Fund Fact Sheet อย่างไร ให้เข้าใจภายใน 10 นาที

โดย กชพร คะสุวรรณ, AFPT™ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3 Min Read
26 พฤศจิกายน 2563
4.866k views
TSI_Article_088_Inv_Thumbnail
Highlights
  • Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป จะให้ข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม เช่น นโยบายการลงทุน ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นๆ
  • นักลงทุนควรอ่านและศึกษาข้อมูลใน Fund Fact Sheet ทุกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ก่อนตัดสินใจว่าควรลงทุนในกองทุนรวมนั้นหรือไม่

“อ่าน Fund Fact Sheet ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม”


ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม นักลงทุนต้องอ่านข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม หรือเรียกว่า Fund Fact Sheet ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง เงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมและข้อมูลสำคัญที่ควรทราบทั้งหมดในกองทุนรวม

ลองมาดูแนวทางการอ่าน Fund Fact Sheet แบบง่ายๆ เข้าใจได้ภายใน 10 นาทีกัน เริ่มจาก...


เรากำลังจะลงทุนในอะไร?


เพื่อให้รู้ว่ากองทุนรวมนี้เป็นกองทุนประเภทใด เช่น กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม อีกทั้งเพื่อให้รู้ว่ากองทุนรวมนี้มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุกหรือเชิงรับ


กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

ข้อมูลส่วนนี้จะบอกว่ากองทุนรวมนี้ “เหมาะกับใคร” และ “ไม่เหมาะกับใคร” เพื่อให้นักลงทุนได้ประเมินตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนว่ากองทุนนั้นเหมาะกับตัวเองหรือไม่


เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?

ข้อมูลแสดงคำเตือนที่สำคัญต่างๆ เช่น กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง หน่วยลงทุนนี้จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันไม่ได้ เป็นต้น

คะแนนความเสี่ยง

TSI_Article_088_Inv_อ่าน Fund Fact Sheet อย่างไร ให้เข้าใจภายใน 10 นาที_01

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมมีตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 8 โดยความเสี่ยงระดับ 1 มีความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงระดับ 8 จะมีความเสี่ยงสูงมมาก เช่น หากระดับความเสี่ยงที่รับได้ของนักลงทุนอยู่ที่ระดับ 4 แสดงว่าสามารถลงทุนในกองทุนที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 - 4 และถ้าต้องการลงทุนความเสี่ยงระดับ 5 ขึ้นไป แสดงว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเกินกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ


ถ้ากองทุนรวมมีความเสี่ยงสูงจะมีค่ามาก เช่น ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง หากมีค่ามากแสดงว่า มีการกระจุกตัวในผู้ออกมาก กองทุนรวมมีความเสี่ยงมาก


สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูลรายละเอียดว่าลงทุนในตราสารใดบ้าง โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน และหลักทรัพย์หรือตราสารที่ไปลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก


ค่าธรรมเนียม


ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการบริหารกองทุนรวม แบ่งเป็น

  • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Total Expense Ratio)เป็นค่าใช้จ่ายคิดเป็น % ต่อปีของ NAV โดยจะถูกคำนวณแล้วหักออกทุกวัน ก่อนจะมาเป็น NAV ให้ซื้อขายกัน ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ค่าผู้สอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักลงทุนโดยตรงเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการทำรายการต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุน (Front-End-Fee) จะถูกบวกเข้าไปกับมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-End-Fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บเมื่อขายหน่วยลงทุนคืนให้ บลจ. โดยจะถูกหักจากเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะถูกเก็บเมื่อมีการสับเปลี่ยนกองทุนทั้งใน บลจ. เดียวกัน หรือต่าง บลจ.


ผลการดำเนินงาน


ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ผ่านมาของกองทุนรวมเทียบกับดัชนีชี้วัด ซึ่งจะแสดงผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยการเปรียบเทียบกองทุนรวมว่ากองทุนรวมใดมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดีกว่านั้น ต้องเทียบกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน


ใน Fund Fact Sheet จะบอกวันที่คำนวณผลตอบแทนย้อนหลังเอาไว้ เช่น ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่สำคัญผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ข้อมูลอื่นๆ


ข้อมูลแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย เวลาเปิดและปิดทำการ การทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รายชื่อผู้จัดการกองทุน และข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถาม เป็นต้น


ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ควรอ่านและศึกษาข้อมูลกองทุนรวมใน Fund Fact Sheet ให้เข้าใจถ่องแท้ทุกครั้ง เพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่อึดใจ เราก็จะเห็นภาพรวมของกองทุนรวมนั้น และสามารถตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนกองทุนรวมนั้นหรือไม่


สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถเรียน e-Learning "ห้องเรียนกองทุนรวม The Series" ได้ฟรี!!!
>> คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง: