กองทุน Absolute Return เพิ่มโอกาสผลตอบแทน ลดความเสี่ยง

โดย กฤษณา เพียรโอภาส AFPT™, IP สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
3 Min Read
17 มีนาคม 2566
318 views
Inv_กองทุนAbsoluteReturnเพิ่มโอกาสผลตอบแทนลดความเสี่ยง_Thumbnail
Highlights
  • กองทุนประเภท Absolute Return เป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกแม้ในภาวะตลาดขาลง และพยายามลดความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด
  • กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และควรมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตลงทุนโดยรวม เพราะเหมาะกับการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามสถานการณ์ตลาด

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นักลงทุนหลายคนได้รับผลกระทบ นั่นคือ พอร์ตลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ถึงแม้ว่าจะได้มีการวางแผนการจัดสรรเม็ดเงินให้กระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงตามหลักทฤษฎีแล้วก็ตาม และถัดจากนั้นไม่นานก็มีปัจจัยลบตามมา ได้แก่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้สินทรัพย์โภคภัณฑ์ (น้ำมัน พลังงาน อาหาร สินค้าเกษตร) เกิดภาวะขาดแคลน อุปทานไม่เพียงพอกับอุปสงค์ ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนดำเนินการ ผลักดันให้ราคาสินค้าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะเงินเฟ้อลุกลามไปทั่วโลก

 

เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดวิกฤติ ธนาคารกลางแต่ละประเทศพยายามแก้ปัญหาไปทีละปม เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือการดึงเม็ดเงินออกจากระบบเพื่อทำให้สภาพคล่องลดลง (Quantitative Tightening : QT) และจากการให้ยาแรงและยาเริ่มออกฤทธิ์เป็นผลให้ตลาดปรับฐาน (Market Correction) สลับกับการที่ตลาดดีดกลับแรง (Technical Rebound) ในช่วงสั้น ๆ ตามเหตุการณ์สำคัญของตลาด โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ทำให้นักลงทุนยังกังวลว่าเศรษฐกิจโลกยังมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีหลัง

 

หากมองการลงทุนในปัจจุบันที่บางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นขาขึ้น แต่บางจังหวะก็ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเหวี่ยง ไม่ว่าจะบวกแรง ๆ หรือติดลบหนัก ๆ เรียกว่า ความผันผวน (Volatility) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่คอยกดดันการลงทุน เช่น นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือภาวะสงคราม

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หลายแห่ง ออกกองทุนประเภท Absolute Return เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกลงทุน โดยกองทุนประเภทนี้มักลงทุนในสินทรัพย์ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น (เน้นหุ้นพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสูง และมีระดับราคาที่ยอมรับได้) ตราสารหนี้ (เน้นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ) หรือตราสารอนุพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในสภาวะตลาดเป็นขาลง ขณะเดียวกันพยายามป้องกันความเสี่ยง (ลดผลขาดทุน) และลดความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดโดยรวม

 

กองทุนประเภท Absolute Return เน้นลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ Long-Short โดยมีสถานะซื้อ (Long Position) ในสินทรัพย์ที่คาดการณ์ว่าราคาจะปรับสูงขึ้นในอนาคต พร้อม ๆ กับการมีสถานะขาย (Short Position) ในสินทรัพย์ที่คาดการณ์ว่าราคาจะปรับลดลงในอนาคต รวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนประเภทนี้จะมาจากฝีมือการเลือกสินทรัพย์ของผู้จัดการกองทุน มากกว่ามาจากอิทธิพลจากสภาพตลาดโดยรวม

Inv_กองทุนAbsoluteReturnเพิ่มโอกาสผลตอบแทนลดความเสี่ยง_01

จากกราฟด้านบน สังเกตได้ว่าในช่วงเวลาต่าง ๆ เมื่อตลาดเกิดความผันผวน โดยเมื่อตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง (ลูกศรสีดำ) ผลตอบแทนของกองทุนประเภท Absolute Return จะมีทิศทางเป็นบวก (ลูกศรสีเขียว) และผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาวจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น (ลูกศรเส้นประสีเขียวอ่อน)

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กองทุนประเภท Absolute Return จะพยายามสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวก โดยที่มีความสัมพันธ์กับตลาดอยู่ในระดับที่ต่ำ (Low Correlation) กล่าวคือ ในบางช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น (ลูกศรสีฟ้า) ผลตอบแทนของกองทุนอาจเป็นไปได้ทั้งบวก (ลูกศรสีเขียว) หรือติดลบ (ลูกศรสีแดง) ได้

 

นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลาผลตอบแทนอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับตลาดโดยภาพรวม (ลูกศรเส้นประสีส้ม) ได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือการคัดสรรและการคาดการณ์ถึงอนาคตในแต่ละสินทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนว่าจะสามารถบริหารกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกได้มากน้อยในระดับใด เนื่องจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงอาจมีโอกาสทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากที่ผู้จัดการกองทุนได้วิเคราะห์เอาไว้ได้

 

ที่สำคัญกองทุนประเภท Absolute Return จัดเป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง หมายความว่า นักลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นได้บางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

 

โดยสรุป กองทุนประเภท Absolute Return ถือเป็นทางเลือกหนึ่งและเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ตลาดภาพรวมยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง แต่ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และควรมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตลงทุนโดยรวม เพราะลงทุนเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามสถานการณ์ตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น ที่สำคัญหากตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน กองทุนประเภท Absolute Return อาจให้ผลตอบแทนในระดับที่น้อยกว่าตลาด นั่นหมายถึง อาจจะได้เวลาปรับพอร์ตกันอีกครั้ง

 

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน


สำหรับใครที่สนใจ เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคในการสร้างแผนลงทุนด้วยกองทุนรวม เพื่อสร้างแผนลงทุนที่เหมาะกับตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “มือใหม่หัดสร้างแผนลงทุนด้วยกองทุนรวม” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง: