สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ด้วยกองทุนรวม Income Fund

โดย นารินทิพย์ ท่องสายชล ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 Min Read
23 มิถุนายน 2564
10.042k views
Inv_สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ด้วยIncome Fund_Thumbnail
Highlights
  • Passive Income เปรียบเหมือนก็อกน้ำแบบหมุน ที่ออกแรงหมุนในครั้งแรกเพื่อให้น้ำไหล หลังจากนั้นน้ำก็จะไหลเรื่อย ๆ ไม่มีวันหยุด เหมือนการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดให้เราอย่างสม่ำเสมอ

  • กองทุนรวม Income Fund เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้าง Passive Income เนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ มากกว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นเรื่องการเพิ่มมูลค่า

  • Income Fund มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย นักลงทุนจึงต้องรู้จักตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด และศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อัตราผลตอบแทน และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

Passive Income คือ การมีทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดให้กับเราอย่างสม่ำเสมอ โดยการลงทุนเพื่อให้ได้ Passive Income มีวิธีการหลักอยู่ 2 วิธี คือ การลงทุนทางตรง เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยให้เช่า ทำให้มีรายได้จากค่าเช่าเข้ามาทุกเดือน หรือรายได้จากการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และอีกวิธีหนึ่ง คือ การลงทุนทางอ้อมผ่านตราสารทางการเงิน เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ หุ้นกู้เอกชน โดยนักลงทุนจะได้รับกระแสเงินสดในรูปของดอกเบี้ย ขณะที่การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม จะได้รับกระแสเงินสดในรูปของเงินปันผล เพื่อสร้าง Passive Income ได้

 

โดยหากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้าง Passive Income เอง เราต้องลงมือเลือกทำเลที่ตั้งเอง ต้องเก็บค่าเช่า ตลอดจนดูแลปรับปรุงเมื่ออสังหาริมทรัพย์เสื่อมสภาพหรือทรุดโทรม หรือแม้แต่การลงทุนในหุ้น เราก็ต้องลงมือศึกษาหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร และเลือกหุ้นที่เหมาะสมเอง จึงอาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา ดังนั้น การลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนจำนวนไม่มาก อีกทั้งมีผู้จัดการกองทุนและทีมงานมืออาชีพมาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการลงทุน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง Passive Income ได้เช่นกัน

 

กองทุนรวม Income Fund เครื่องจักรผลิตกระแสเงินสด เพื่อสร้าง Passive Income

Income Fund” เป็นกองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในสินทรัพย์ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น โดยมีการกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินทรัพย์เหล่านั้น สามารถสร้างกระแสเงินสด หรือรายได้ให้กับนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการรับกระแสเงินสดแบบประจำ สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได้ปานกลาง

Inv_สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ด้วยกองทุนรวม Income Fund_01

เทคนิคสำคัญที่ใช้เลือกกองทุนรวม Income Fund

 

1. นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

เนื่องจากกองทุนรวม Income Fund เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ซึ่งมีการผสมสินทรัพย์ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง นักลงทุนจึงต้องรู้จักตนเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงไปศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวม Income Fund แต่ละกองว่า มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หรือไม่

 

2. ผลตอบแทนที่ดี และการจ่ายคืนกระแสเงินสดสม่ำเสมอ

ควรเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีขึ้นไป โดยระยะยาวต้องให้ผลตอบแทนที่ดี และระยะสั้นผลตอบแทนต้องมีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การจ่ายคืนกระแสเงินสดของกองทุนควรจะสม่ำเสมอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเรา เช่น ต้องการกองทุนที่จ่ายคืนกระแสเงินสดปีละ 12 ครั้ง โดยจะจ่ายคืนกระแสเงินสดออกมาทุกเดือน เป็นต้น ซึ่งกระแสเงินสดดังกล่าวเกิดจากการที่กองทุนนำผลตอบแทนที่ได้รับจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุนมาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของ “เงินปันผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ

 

3. ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ไม่ควรตัดสินใจซื้อกองทุนรวมด้วยปัจจัยเรื่องค่าธรรมเนียมเป็นหลัก เพราะกองทุนรวมที่ค่าธรรมเนียมถูก แต่ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่ดี นักลงทุนจึงควรพิจารณาที่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นหลัก จากนั้นจึงพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมประกอบอีกที แต่หากพบว่ามีกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนดี และผู้จัดการกองทุนมีฝีมือที่ใกล้เคียงกัน จึงเลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

 

4. ผู้จัดการกองทุน

Income Fund เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ไม่จำกัดสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน จึงให้อำนาจหรือให้โอกาสผู้จัดการกองทุนได้ตัดสินใจอย่างยืดหยุ่น มีความคล่องตัวในการเพิ่มหรือลดน้ำหนักในแต่ละสินทรัพย์การลงทุนได้ และแสวงหาแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น จึงควรพิจารณาหลักการและแนวคิดในการลงทุนของผู้จัดการกองทุนด้วย เพราะคุณภาพของผู้จัดการกองทุนเป็นสิ่งที่จะบอกอนาคตของกองทุนได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน Income Fund เพื่อสร้างกระแสเงินสดหรือรายได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ e-Learning หลักสูตร “กองทุนรวม The Series” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ: บทความนี้เรียบเรียงเนื้อหาจาก e-Learning หลักสูตร “กองทุนรวม The Series” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง: