กลยุทธ์ลงทุนหุ้น Earning Play

โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
3 Min Read
7 มิถุนายน 2564
254 views
Inv_กลยุทธ์ลงทุนหุ้น Earning Play_Thumbnail
Highlights
การคัดกรองหุ้น Earning Play ต้องดูผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพราะราคาหุ้นจะปรับขึ้นตามการเติบโตของผลประกอบการ จึงควรเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้น

ก่อนนักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนหุ้นด้วยกลยุทธ์ Earning Play ต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก่อน โดยพบว่าปัจจัยที่จะมีผลต่อทิศทางและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น แยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

 

1. ปัจจัยในเชิงพื้นฐาน(Fundamental) ในกลุ่มนี้มีจุดสนใจหลักอยู่ที่สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) ที่ไม่แพง โดยหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานตามองค์ประกอบดังกล่าว ถือว่ามีแรงขับเคลื่อนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่รวดเร็วนัก

 

2. ปัจจัยในเชิงกระแสเงินทุนไหลเวียน(Fund Flow)ในกลุ่มนี้ความสนใจหลักจะอยู่ที่เม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้า – ออกของหุ้นแต่ละตัว โดยหุ้นที่มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า ไม่ว่าจะมีพื้นฐานแข็งแกร่งหรือไม่ ราคาก็มักจะปรับตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วได้ ในทางตรงกันข้าม แม้จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แต่ไม่มีเม็ดเงินลงทุนที่มากพอเข้าไปขับเคลื่อน การที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นก็ยากเช่นกัน เสมือนกับว่าเป็นของดีแต่ไม่มีใครเห็น

 

สำหรับคำนิยามของหุ้น Earning Play คือ หุ้นที่มีผลประกอบการอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการปรับขึ้นของผลประกอบการก็มีหลายระดับ ได้แก่

  1. 1. ผลประกอบการที่พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร หรือเรียกว่า หุ้น Turnaround
  2. 2. ผลประกอบการที่ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดขึ้นมา
  3. 3. ผลประกอบการที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกำไรต่อหุ้นของตลาดโดยรวม

 

ดังนั้น หุ้น Earning Play เป็นกลุ่มหุ้นที่ถูกคาดหมายว่า ราคาหุ้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยให้น้ำหนักไปที่การเติบโตของผลประกอบการในอนาคต ซึ่งหากมีความโดดเด่นจริง ๆ ในท้ายสุดแล้วก็น่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้ไหลเข้ามาได้เช่นกัน 

 

ดังนั้น การคัดกรองหุ้น Earning Play ที่เหมาะสม คือ การวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานด้วยวิธีที่เรียกว่า Top Down Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากภาพใหญ่ในระดับมหภาคลงมาสู่ภาพย่อยในระดับบริษัท โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมทางเศรษฐกิจ ด้วยการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ และนโยบายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

 

จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ด้วยการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างไร และเข้ามาสู่การวิเคราะห์ตัวบริษัทที่สนใจ โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ขนาดของธุรกิจ อัตราการเติบโต นโยบายการบริหารงาน รวมถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด

 

โดยเป้าหมายสำคัญของการวิเคราะห์บริษัท คือ การคาดการณ์แนวโน้มการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ตัวเลขกำไรที่ได้มาจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เนื่องจากจะถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fair Value) นอกจากนี้ ตัวเลขกำไรยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงระดับอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล (Dividend Yield) อีกด้วย

 

ดังนั้น ลักษณะสำคัญของหุ้น Earning Play คือ การมีผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง มีการเติบโตสม่ำเสมอ และทิศทางของฐานกำไรต้องไม่ผันผวนจนถึงระดับที่คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งประเมินได้จากผลประกอบการย้อนหลังหรืออาจเป็นบริษัทที่ปัจจุบันยังไม่มีฐานกำไรที่แข็งแกร่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานที่ยืนยันได้ว่ามีแนวโน้มการทำกำไรที่ดีต่อเนื่องในอนาคต เช่น บริษัทได้ผ่านช่วงการลงทุนขนาดใหญ่มาแล้ว และกำลังเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุน

 

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งที่ช่วยยืนยันการมีเสถียรภาพของกำไรในอนาคต ได้แก่ ฐานะการเงิน โดยบริษัทต้องมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และสร้างโอกาสสำหรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินปันผล

 

ดังนั้น ความน่าสนใจของหุ้น Earning Play คือ รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ดูมีเสถียรภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งโดยหลักการแล้วผลประกอบการของบริษัทเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบัน นักลงทุนมีหลายช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ก็สามารถหาอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น และการที่ผลประกอบการของบริษัทเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ดังที่กล่าวข้างต้น เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และสามารถนำแนวคิดและขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาใช้เพื่อคัดกรองบริษัทที่มีพื้นฐานดี เหมาะแก่ลงทุน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 

หรือสนใจเรียนรู้เทคนิคการอ่านและตีความข้อมูลสำคัญในงบการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดีน่าลงทุน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง: