Delisting

การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนเองโดยสมัครใจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนประสบปัญหาการดำเนินงานจนทำให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตกต่ำลง หรือเมื่อบริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนให้ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือบริษัทได้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของนักลงทุน กรณีบริษัทจดทะเบียนประสงค์จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจนั้น บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด