A-Z
ก-ฮ

Ceiling & Floor

ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายสูงสุดและต่ำสุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ระดับราคาเสนอซื้อและเสนอขายของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด (Ceiling) หรือลดลงต่ำสุด (Floor) ได้ไม่เกิน 30% ของราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า ยกเว้นในกรณีดังนี้ 
  • การซื้อขายหุ้น IPO วันแรก : ราคาซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุดสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
  • การประกาศขึ้นเครื่องหมาย (XD, XR หรือ XA) วันแรก : ราคาซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุดจะคำนวณจากราคาที่หักสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากหุ้นนั้น ๆ ไม่ใช่ ราคาปิดของวันก่อนหน้า 

สำหรับราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant) สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดได้ ไม่เกิน 30% ของราคาหุ้นสามัญ คูณด้วยสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย

ที่มา : https://www.set.or.th/rulebook/#/regulation/content/10442