3 เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนใน DR

แม้ DR จะมีลักษณะคล้ายหุ้น แต่ก็มีข้อแตกต่างในบางเรื่องที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม เช่น หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาออกเป็น DR ได้ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นต้น การทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาออกเป็น DR ได้

img-dr-13
img-checkหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ
img-checkหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
img-checkETF ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

โดยในปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี DR ที่เปิดให้ซื้อขายเพียงตัวเดียว คือ E1VFVN3001

ซึ่งมีหลักทรัพย์รับฝากเป็นกองทุนรวม ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 สะท้อนหุ้นชั้นนำ 30 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม


ค่าธรรมเนียม

ในการซื้อขาย DR จะมีตัวกลางที่เราเรียกว่า “Market Maker” ซึ่งเป็นผู้ที่นำคำสั่งซื้อจากนักลงทุนที่เข้าซื้อ DR ไปดำเนินการซื้อหุ้นในต่างประเทศ ดังนั้น DR จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

img-dr-14

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่น

เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป

img-dr-15

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ออกอาจเรียกเก็บ

ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่จ่ายสิทธิประโยชน์ เช่น เงินปันผล หรือ เก็บตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับฝาก DR ดังนั้น เราต้องอ่านและศึกษาข้อมูลอย่างรอบครอบก่อนที่จะซื้อ DR


วิธีการและเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขาย DR

img-dr-16
img-checkส่งคำสั่งซื้อขายเหมือนหุ้น โดยจะได้จับคู่คำสั่งซื้อขายตามหลัก Price Then Time Priority
img-checkราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุดในแต่ละวัน ไม่เกิน 30 % ของราคาปิดวันทำการก่อนหน้า
img-checkหน่วยการซื้อขายขั้นต่ำ 1 Board Lot เท่ากับ 1 DR
img-checkช่วงราคาซื้อขาย (Tick Size) เหมือนหุ้นสามัญ