ดัชนีราคาตราสารหนี้

“ดัชนีราคาตราสารหนี้”

ดัชนีอ้างอิงการลงทุนเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนทิศทางของสินทรัพย์การลงทุน  ว่าในปัจจุบันนักลงทุนมีมุมมองอย่างไรกับการลงทุนในสินทรัพย์นั้น รวมถึงบอกความเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมของสินทรัพย์อ้างอิงว่าเป็นไปในทิศทางทางใด 

ดัชนีลงทุนที่หลายคนคงคุ้นเคยและได้ยินอยู่บ่อยๆ คือ ดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือที่เรียกว่า SET Index เพราะในทุกวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการจะมีการรายงานว่าดัชนีเป็นบวกหรือลบเท่าไหร่ ดังที่จะเห็นได้ตามรายงานข่าวเศรษฐกิจการลงทุนในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งในตลาดตราสารหนี้เองก็มีดัชนีที่ทำหน้าเหมือนกับ SET Index เช่นกัน ซึ่งเรียกว่า “ดัชนีตราสารหนี้ หรือ Bond Index”

img-bong-3-01

Bond Index

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ โดยราคาตราสารหนี้ จะเป็นตัวสะท้อนภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ว่านักลงทุนมีมุมมองอย่างไรกับตราสารหนี้ และราคากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลง ราคาของตราสารหนี้จะปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลง

ประเภทของดัชนีตราสารหนี้

การจัดแบ่งประเภทของดัชนีตราสารหนี้มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์การนำไปใช้ ซึ่งหลักๆ ที่นักลงทุนควรรู้ คือ ดัชนีที่แบ่งตามประเภทของตราสารหนี้ ได้แก่

img-bong-3-02

ดัชนีตราสารหนี้ไทย (Composite Bond Index)

เป็นดัชนีที่วัดการลงทุนตราสารหนี้ทุกประเภทในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตลาด จะคำนวณจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ดัชนีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังและไม่ค้ำประกัน และดัชนีหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน

img-bong-3-03

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index)

เป็นดัชนีวัดที่ใช้วัดความเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมทั้งหมด นอกจากกลุ่มดัชนีพันธบัตรรัฐบาลรวมที่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลทุกรุ่นแล้ว ThaiBMA ยังได้จัดทำดัชนีพันธบัตรรัฐบาลแยกเป็นกลุ่มย่อยอีก 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามอายุคงเหลืออีกด้วย เนื่องจากการลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งการลงทุนตามช่วงอายุของตราสารหนี้ การจัดทำดัชนีตราสารหนี้แยกเป็นกลุ่มย่อยๆ จะช่วยให้มีเครื่องมือวัดความเคลื่อนไหวที่ละเอียดขึ้น ตลอดจนใช้เปรียบเทียบการลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น

img-bong-3-04

ดัชนีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Index)

เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่นำมาคำนวณหาดัชนีจะรวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจทั้งที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังและไม่ค้ำประกัน

img-bong-3-05

ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade Corporate Bond Index)

เป็นดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ BBB+ ขึ้นไป เพื่อให้สามารถวัดความเคลื่อนไหวของการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนได้ละเอียดยิ่งขึ้น

นอกจากใช้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาแล้ว เรายังสามารถใช้ดัชนีตราสารหนี้เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน” (Benchmark) ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนของตนเองเมื่อเทียบกับตลาด ซึ่งอาจต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น ประเภทตราสาร หรืออายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration)


สำหรับนักลงทุนที่ต้องการติดตาม Bond Index นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถติดตามได้ที่ ThaiBMA ซึ่งเป็นแหล่งที่จะรวบรวมข้อมูลของ Bond Index ทั้งหมดให้เราสามารถติดตามและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างใกล้ชิด