21-Day Challenge

21day-hero-banner
21day-hero-banner-xs
21day-3step-head

21day-3step-download
21day-3step-head-M1 21day-3step-head-M2
21day-3step-1_free
21day-3step-2
21day-3step-3
21day-e-voucher_up
21day-e-voucher-xs_up
21day-content-1
ปูพื้นฐานการลงทุน
ตั้งแต่เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น รู้จักสไตล์หุ้น สไตล์ลงทุน พร้อมค้นหาหุ้นดี
น่าลงทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
21day-content-2
วิเคราะห์เจาะลึกหุ้น
ผ่านการวิเคราะห์ Business Model ของกิจการ อ่านงบและประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่าย ปิดท้ายด้วยเทคนิคอ่านกราฟเพื่อจับจังหวะลงทุน

* เริ่มเรียน Week 2 วันที่ 8 ส.ค. 64

DAY 8 : Business Model


DAY 9 : Financial Statement Analysis


DAY 10 : Statement of Financial Position


DAY 11 : Statement of Comprehensive Income


DAY 12 : Statement of Cash Flows


DAY 13 : Stock Valuation :

Relative Valuation


DAY 14 : Technical Analysis


21day-content-3
วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตหุ้น
เริ่มตั้งแต่ซื้อขายหุ้นออนไลน์ วางกลยุทธ์ ลงทุนทั้งซื้อ-ถือ-ขาย พร้อมเทคนิคการทำ  Money Management เพื่อป้องกันการ ขาดทุนแบบกู่ไม่กลับ และเคล็ดลับ ปรับพอร์ตลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย

* เริ่มเรียน Week 3 วันที่ 15 ส.ค. 64

DAY 15 : Online Trading


DAY 16 : Lump Sum VS DCA


DAY 17 : Bid & Offer Strategy


DAY 18 : Buy & Sell Strategy


DAY 19 : Money Management 


DAY 20 : Portfolio Strategy


DAY 21 : Portfolio Rebalancing


21day-footer-more-1_1
21day-footer-more-1_2
21day-footer-more-2_1
21day-footer-more-2_2_1 21day-footer-more-2_2_2 21day-footer-more-2_2_3 21day-footer-more-2_2_4 21day-footer-more-2_2_5
21day-footer-more-3_1

21day-footer-more-3_2_1 SET Contact Center 02-009-9999

21day-footer-more-3_2_2 SETContactCenter@set.or.th