21-Day Challenge

21day-hero-banner
21day-hero-banner-xs
21day-4step-head

21day-3step-download
21day-4step-head_m1 21day-4step-head_m2
21day-4step-1-20210901
21day-4step-2-20210901
21day-4step-3-20210901
21day-4step-4-20210901
21day-e-voucher_up20211007
21day-e-voucher-xs_up20211007
21day-content-1
ปูพื้นฐานการลงทุน
ตั้งแต่เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น รู้จักสไตล์หุ้น สไตล์ลงทุน พร้อมค้นหาหุ้นดี
น่าลงทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
21day-content-2
วิเคราะห์เจาะลึกหุ้น
ผ่านการวิเคราะห์ Business Model ของกิจการ อ่านงบและประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่าย ปิดท้ายด้วยเทคนิคอ่านกราฟเพื่อจับจังหวะลงทุน
21day-content-3
วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตหุ้น
เริ่มตั้งแต่ซื้อขายหุ้นออนไลน์ วางกลยุทธ์ ลงทุนทั้งซื้อ-ถือ-ขาย พร้อมเทคนิคการทำ  Money Management เพื่อป้องกันการ ขาดทุนแบบกู่ไม่กลับ และเคล็ดลับ ปรับพอร์ตลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย
21day-footer-more-1_1
21day-footer-more-1_2
21day-footer-more-2_1
21day-footer-more-2_2_1 21day-footer-more-2_2_2 21day-footer-more-2_2_3 21day-footer-more-2_2_4 21day-footer-more-2_2_5
21day-footer-more-3_1

21day-footer-more-3_2_1 SET Contact Center 02-009-9999

21day-footer-more-3_2_2 SETContactCenter@set.or.th