21-Day Challenge

21day-hero-banner-2023
21day-hero-banner-2023-xs
21-DAY CHALLENGE : เทรด-หุ้น-เป็น
ภารกิจท้าทายตัวเองให้คุณเลือกหุ้นได้ เทรด-หุ้น-เป็น เริ่มต้นเรียนรู้ง่าย ๆ 
ผ่าน Playbook อัดแน่นความรู้อย่างครบถ้วน ทั้งบทความ คลิปสั้น
และหลักสูตร e-Learning แถมยังมี Live สด ให้แลกเปลี่ยนมุมมอง
และสอบถามกูรูตัวจริง! ทุกสัปดาห์
21day-2023-info-btn-closed
21day-2023-info-btn-closed-xs
21day-2023-info-prize01
21day-2023-info-prize01-xs
21day-2023-info-prize02
21day-2023-info-prize02-xs
21day-2023-info-prize03
21day-2023-info03_r1_c1
21day-2023-info03_r2_c2-new
21day-2023-info03_r2_c3-new
21day-2023-info03_r2_c4-new
21day-2023-info03_r2_c5-new

21day-2023-info04-1
21day-2023-info04-2

21day-2023-info04-icon ขั้นตอนและเงื่อนไขการได้รับรางวัล :
* ขั้นตอนและเงื่อนไขการได้รับรางวัลเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัล รวมถึงยกเลิกการให้รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลที่ไม่ได้ใช้ e-Voucher นั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


21day-2023-info05-1
21day-2023-info05-2

21day-2023-info04-icon เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน :
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ
2. Check in และเข้าร่วมฟัง Live! สด 
ในวันที่ 8, 15 และ 22 ก.ค. 66 
หรือรับชมย้อนหลัง ครบทั้ง 3 ครั้ง

21day-2023-info04-icon เกณฑ์การได้รับรางวัล :
ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ และ Check in ครบ 3 ครั้ง  กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 500 คน จะพิจารณา จากลำดับเวลาก่อน-หลังในการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ

21day-footer-more-1_1
21day-footer-more-1_2
21day-footer-more-2_1
21day-footer-more-fb21day-footer-more-tw21day-footer-more-yt21day-footer-more-line21day-footer-more-ig21day-footer-more-tt
21day-footer-more-3_1

21day-footer-more-3_2_1 SET Contact Center 02-009-9999

21day-footer-more-3_2_2 SETContactCenter@set.or.th

21day-bottom-banner-2023-1
21day-bottom-banner-2023-3