เลือกช่องทาง เปิดบัญชีกองทุนรวม

ช่องทางการซื้อผ่าน
บริษัทจัดการกองทุน

รายชื่อบริษัทจัดการลงทุนที่ให้บริการ
AIAIMT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

button-openaccount-18121756

BBLAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

button-openaccount-18121756
BCAP

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

button-openaccount-18121756
KASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

button-openaccount-18121756
KKPAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

button-openaccount-18121756
KSAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

button-openaccount-18121756
KTAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
KWIAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

button-openaccount-18121756
LHFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

button-openaccount-18121756
MERCHANT

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

button-openaccount-18121756
MFC

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

ONEAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

button-openaccount-18121756
PAMC

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

button-openaccount-18121756
Principal

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

button-openaccount-18121756
SCBAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

button-openaccount-18121756
TALISAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

button-openaccount-18121756

THANACHARTFUNDeastspring
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
button-openaccount-18121756
TISCOAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

button-openaccount-18121756

TMBAMEastspring
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
button-openaccount-18121756
UOBAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756

DAOL INVEST_OA
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
button-openaccount-18121756
XSpringAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

button-openaccount-18121756